Контакт

Адреса:
Скопје
1000
Македонија
Е-пошта:
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Телефон:
+38970 243 867 ; +38975 447 777

Останати информации

Останати информации:

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 За Нас

  Веб платформата mkdinfodiaspora.mk е креирана од Центарот за информативна поддршка НОВ КОНТАКТ - Македонија, со финансиска поддршка од програмата Цивика Мобилитас. Цивика мобилитас / Civica Mobilitas е проект на Швајцарската Агенција за развој и соработка (SDC), кој го спроведуваат NIRAS од Данска, Македонскиот Центар за Меѓународна Соработка (МЦМС) и Шведскиот институт за јавна администрација (SIPU). Веб платформата ќе обезбеди можност и простор за презентација на активности и промоција на проекти на граѓанските организации, институции и поединци од Република Македонија, но и на организациите и поединци од дијаспората во светот, како и размена на информации на темите: најнови вести, корисни линкови, настани од граѓанскиот сектор, анализи, коментари и трудови, размена на искуства од традиционалните кујни на различните народи во светот, македонските национални малцинства во соседните држави, иселениците во светот како и теми поврзани со миграциите, со основна цел навремено информирање и зајакнување на врската помеѓу македонската дијаспора и Република Македонија. Порталот ќе ја следи активноста на државните институции кои имаат надлежност по прашањата со дијаспората и ќе информира за нивните активности.

Веб порталот mkdinfodiaspora.mk преставува МОСТ за соработка помеѓу граѓанските организации од Македонија и организациите од дијаспората.

“Центар за информативна поддршка - НОВ КОНТАКТ” – Македонија, е невладина, непартиска и непрофитна организација основана согласно Законот за Здруженија на граѓани и фондации на Република Македонија, со акт за основање од 15.06.2007 год. во Централен Регистар на Република Македонија, која преку своите програмски цели согласно Статутот, презема низа активности во интерес на развојот на информирано граѓанското опшество, како и зајакнување на врската со македонските иселеници во странство и странските лица во Република Македонија.

Преку своите активности здружението придонесува за промовирање и поддршка на научни, културно-уметнички, спортски и хуманитарни манифестации во земјата и во странство со цел унапредување на комуникацијата и соработката со македонската дијаспора во светот, како и презентирање на македонските национални, традиционални и културни вредности. Исто така, има за цел да ја следи динамиката на миграциските процеси во земјата и во светот, а преку информативни активности кои покрај другото се во форма на организирани предавања од експерти и универзитетски професори на теми кои ќе допринесат за развојот на опшеството, информирање и решавање на проблемите кои се јавуваат при патувањата и престојот на граѓаните во земјата и во светот.  Здружението разработува проекти и со хуманитарна природа со единствена цел, давање на поддршка за подобрување на животните условите и условите за патување на стари лица, лица со посебни потреби, деца без родители и самохрани мајки.

Остварувањето на програмските цели на Центарот се во правец на воспоставување на контакти со сродни организации, институции и поединци во Македонија и македонската дијаспора во светот, како и соработка со државни институции, локална самоуправа и невладини организации од земјата и од светот. Стекнува средства од чланарина, прилози, донации, подароци и слично и со нив располага во согласност со ЗЗГФ. Може да добива средства и од донатори врз основа на претходно изготвени програми (проекти) од Здружението.


About Us

  The www.mkdinfodiaspora.mk web platform has been created by the NEW CONTACT Center for Informative Support, financially supported by the Civica Mobilitas program.  Civica Mobilitas is a project of the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), carried out by NIRAS from Denmark, the Macedonian Center of International Cooperation (MCMS) and the Swedish Institute of Public Administration (SIPU).  The web platform will provide for the possibility and space for presentation of the activities and promotion of the projects of civil organizations, institutions and individuals from Republic of Macedonia, but also of organizations and individuals from the Macedonian worldwide diaspora, as well as exchange of information on the following subjects: latest news, useful links, events from the public sector, analyses, comments and papers, exchange of experience with the diverse cuisines of the peoples in the world, the Macedonian minority in the neighboring countries, emigrants, and subjects related to migrations, with the basic purpose of providing of timely information and strengthening the relations between the Macedonian diaspora and Republic of Macedonia. The portal will follow the activity of the state institutions sompetent for the diaspora issues and inform about their activities.   

The www.mkdinfodiaspora.mk portal is a BRIDGE of cooperation between the civil organizations from Macedonia and the organizations in the diaspora.

 “THE NEW CONTACT information support center - Macedonia” – Macedonia is a non-government, non-party and non-profit organization established as pursuant to the Law on Civil Associations Foundations of the Republic of Macedonia, by the Act of Association of 15.06.2007 entered into the Central Register of the Republic of Macedonia which, through its program purposes as in compliance with the Statute,  takes numerous activities for the benefit of the development of a well-informed civil society, and of development of the relations with the Macedonian emigrants and the foreign individuals in Republic of Macedonia.

Through its activities, the Association contributes to the promotion and support of scientific, cultural, artistic, sport and humanitarian manifestations in the country and abroad with the purpose of the improvement of communication and cooperation with the Macedonian diaspora worldwide, as well as the presentation of the Macedonian national, traditional and cultural values. Also, its purpose it to follow the dynamism of the migration processes in Macedonia and abroad, and, through informative activities which, besides other, are in the form of organized lectures given by experts and university professors on subjects contributing to the development of society, informing and solution of the problems incurred upon journeys and stays of the citizens in the country and abroad. The Association elaborates projects with humanitarian nature as well, aiming at the support in view of the improvement of the life and travelling conditions of elderly people, special-needs people, children without parental care and single mothers.

The realization of the program purposes of the Center is directed towards the establishment of contacts with similar organizations, institutions and individuals in Macedonia and the Macedonian diaspora worldwide, and the cooperation with state institutions, the local authorities and non-governmental organizations in the country and abroad. It acquires its funds from membership fees, contributions, donations, offerings and other sources and manages them as in compliance with the ZZGF. It can receive funds from donations as well, as pursuant to previously elaborated programs (projects) of the Association.

©2020 mkdinfodiaspora.mk All Rights Reserved. Developed By Cube Systems

Search